VPCO - funkcie Video Pultu Centrálnej Ochrany

VPCO =   Video

                Pult

                Centrálnej

                Ochrany

 

1.      Úvod

2.      Štvormonitorová prevádzka

3.      Vlastnosti VPCO

4.      Práca operátora s VPCO

5.      Televízna stena VPCO

 

  

1.    Úvod

 VPCO je operačné pracovisko určené, pre monitorovanie,  spravovanie, nastavovanie a dohľad nad kamerovými systémami, ktoré sú zostavené na základe komponentov HIKVISION (digitálne video systémy, videowebservery, IP kamery, kompresne karty do PC). VPCO dokáže zastrešiť vaše kamerové systémy pod jednu aplikáciu. VPCO je možné nasadiť do prostredia lokálnej siete (LAN, rozsiahly objekt, v ktorom je kamerový systém riešený viacerými zariadeniami HIKVISION a sú vzájomne prepojené LAN sieťou. Napr. kamerový systém v areály nemocnice, riešený 4 kanálovými záznamníkmi, pre každý objekt), alebo ako vzdialenú správu viacerých autonómnych kamerových systémov (Monitorovanie vzdialených objektov cez internet, Napr. viac firemných prevádzok po celom svete).

 

2.    Štvormonitorová prevádzka

 VPCO je optimalizovaný pre štvormonitorovú prevádzku. Operátor má možnosť zvoliť si čo bude sledovať.

Sú podporované hlavný a vedľajšie monitory: 

Hlavný monitor (HM) - okno prehliadania 64/32 kanálov, stromová štruktúra zariadení, vstup do menu Vedľajší monitor (VM1,2,3) - okno prehliadania 32 kanálov, okno prehrávania záznamu, alebo okno E-máp.

Pri 4 pripojených monitoroch: HM: okno prehliadania 32 kanálov, VM1: okno prehliadania 32 kanálov,  VM2: okno prehrávania záznamu, VM3: okno E-máp

 Príklad prevádzky s 2 monitormi:   Okno prehliadania kanálov                                                    Okno máp

 

3.    Vlastnosti VPCO: 

n     Centralizované monitorovanie, spravovanie, nastavovanie a dohľad nad kamerovými systémami

n     Prehľadné rozdelenie zariadení do oblastí (stromová štruktúra rozdelenia na oblasti a podoblasti)

n     Monitorovanie 64 video kanálov z 50tich HIKVISION zariadení (pri použití DS9016 24x50=1200 kanálov)

n     Mód stráženia, akusticky (alarmový zvuk) aj opticky (obrázok video kanálu v poplachu) upozorní operátora na poplachový stav na zariadeniach

n     Prehľadnosť, kanály kamier môžu byť zobrazené na vopred definovaných mapách (podpora BMP a JPG obrázkov)

n     Obojsmerná audio komunikácia s každým zariadením (operátor môže hlasovo komunikovať so zariadením, napr. môže vzdialene upozorniť narušiteľa)

n     Vzdialené ovládanie výstupov (možnosť rozsvietiť svetlo, spustiť sirénu, otvoriť dverný zámok, ... )

n     4 monitorová prevádzka (1. monitor 32k 2. monitor 32k, 3. eMapy, 4. prehrávanie záznamu)

n     Kompletný systém logovania (log obsluhy, alarm log, systémové logy, logy vzdialeného prístupu)

n     Prehrávanie lokálneho a vzdialeného VOD záznamu

n     Funkcia digitálneho zoomu v zázname (sledovanie detailov pri prehrávaní záznamu)

n     Kompletné ovládanie PTZ kamier pripojených k HIKVISION zariadeniam (jednoduché ovládanie PTZ otočnej kamery pomocou myši v obraze)

n     Rozdelenie monitorovaných kanálov do skupín (napr. skupina vnútorné kamery, skupina vonkajšie kamery, ... )

n     Možnosť vybudovania a ovládania TV steny (vložením dekompresnej karty do PC VPCO rozšírite jeho funkciu o možnosť dekomprimovať digitálne streamy z HIKVISION zariadení na analógové signály pre vybudovanie TV steny)

 

 4.    Práca operátora s VPCO:

Operátor sa do VPCO SW prihlasuje menom a heslom. Po úspešnom prihlásení sa mu otvorí okno programu. Program sa mu otvorí v takom stave v akom bol vypnutý.

 

Monitorovanie

 Základné okno SW je okno prehliadania kamier z rôznych HIKVISION zariadení.

           

Do tohto okna si operátor môže rozmiestňovať kanály na prehliadanie videa z jednotlivých zariadení, ktoré sú v stromovej štruktúre rozmiestnené v ľavej časti obrazovky.  Obrazovku je možné nastaviť do rôznych rozdelení, napr. 2x2, 3x3, ..., 8x8.

   

 

 

 

 

 

 

 

 V ľavom dolnom rohu je možné upraviť jas, kontrast, ostrosť, .. pre každý kanál samostatne. Ak je daná kamera otočná je možné ju ovládať, spustiť preset alebo sekvenciu PTZ kamery. Otočné kamery môže operátor ovládať myšou v obraze danej kamery.

V spodnej časti základného okna sa zobrazujú alarmové udalosti s popisom a informáciou o dátume a čase kedy udalosť nastala.

 

Stav stráženia, reakcia na alarm

Operátor môže jedno alebo viac zariadení uviesť do stavu stráženia, v tomto stave je upozorňovaný akusticky (alarmový zvuk) aj opticky (obrázok video kanálu v poplachu) na poplachový stav na zariadení (zariadeniach).

V stave stráženia VPCO upozorní operátora na to že zariadenie sa nachádza v alarmovom stave. Na obrazovke sa otvorí okno zo živým obrazom kanála, ktorý je prepojený s alarmovým stavom. Operátor vie okamžite skontrolovať obraz z narušeného kanála, vie o aký typ alarmu ide a z ktorého je zariadenia (spodná lišta alarmových udalostí ). Súčasťou alarmového okna môže byť aj informácia o ďalšom postupu pre operátora, ktorá môže byť vložená priamo v obraze.

 

 

Ak operátor používa VPCO s viacerými monitormi, tak sa mu sa na mapách vedľajšieho monitora pri alarmovom stave na červeno rozbliká kanál, ktorý je narušený. Takto aj pri veľkom počte objektov vie operátor rýchlo presne určiť na ktorom objekte a ktorej konkrétnej časti objektu má poplach.

 

Následne dokáže operátor reagovať na alarmový stav. Jednoducho vie spustiť obojsmernú audio komunikáciu zo zariadením. To znamená, že vie prípadného narušiteľa  upozorniť, že narušil strážený priestor. Ďalej vie vzdialene ovládať alarmové výstupy zariadenia. Takto dokáže ovládať zariadenia, napr.  zopnúť svetlo, spustiť sirénu, otvoriť dverný zámok.

  

 

  

Prehrávanie záznamu

 V okne prehrávania záznamu, môže operátor prehrávať záznamy zo 16tich kanálov z rôznych zariadení. Kvôli presnosti výberu prehrávanej časti je možné merítko časovej osi roztiahnuť z pôvodných 24 hodín  až na jednu hodinu. Operátor ma možnosť prehrávať záznam rôznymi rýchlosťami. Pri prehrávaní záznamu si ho môže digitálne zväčšiť a takto analyzovať detaily. Označením začiatku a konca si dokáže zazálohovať časti záznamu.

Dôležitou vlastnosťou je možnosť inteligentnej  spätnej analýzy záznamov. Tak môže operátor v zázname určiť záujmové zóny a rozanalyzovať kedy a ako došlo k hľadanej udalosti.

 

  

 

Systém logovania, prehliadanie logov

Všetky zariadenia Hikvision a VPCO majú inteligentný systém logovania. Operátor ma možnosť tieto logy prehliadať a vyhľadávať ich.

Hlavné typy logov: log obsluhy, alarm log, systémový a vzdialený log. Každý hlavný typ logu má niekoľko podružných logov, preto môže operátor pri vyhľadávaní filtrovať iba logy ktoré ho zaujímajú. Podľa nastavenia je možné logy uchovávať až 2 mesiace.

Systém automaticky asociuje logy s nahraným záznamom, vďaka tomu je poplachová udalosť prehraná okamžite jediným kliknutím na ikonu s kamerou.

 

Ďalšie funkcie

VPCO má mnohé ďalšie funkcie, ktoré je možné využiť pre jeho chod. Pre ich rozsiahlosť môžeme heslovite spomenúť len niektoré.

- vybudovanie centrálneho úložiska záznamov pomocou SW NVR

- správa užívateľov programu SW VPCO

- automatická synchronizácia časov všetkých zariadení s časom VPCO

- optimalizácia nastavenia VPCO pre zobrazovanie

- automatické zobrazenie stavu zariadenia (online, offline)

- ovládanie SW a PTZ kamier pripojenou PTZ klávesnicou alebo džojstikom

 

5.    Televízna stena VPCO:

 Ak pridáte do PC VPCO dekompresné karty (DS4002MDI, DS4004MDI) ale dekompresné zariadenia (DS6304DI, DS6308DI)  rozšírite jeho funkciu o možnosť dekomprimovať digitálne streamy z HIKVISION zariadení na analógové alebo VGA signály. Keď k týmto signálom pripojíte monitory vybudujete si TV stenu.

Z VPCO si budete určovať, čo sa bude na TV stene zobrazovať. Operátor si tak na zvolený z monitorov prepne napríklad otočnú kameru s ktorou práve sleduje detail narušiteľa.

 Obrázok ukazuje TV stenu CCTV systému použitom na olympiáde v Číne (Vtáčie hniezdo - Bird Nest).